Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.sperk-karen.sk (ďalej aj „Internetový obchod“).

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť šperk Karen Katarína Klimasová, so sídlom: Blatnica 291, 038 15 Blatnica, IČO: IČO:51 027 607, zapísaná v Živnostenskom registri obvodného úradu Martin, číslo živ. registra 550-28302 (ďalej len šperk Karen alebo Predávajúci) týmto reklamačným poriadkom v súlade s 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa ( ďalej aj  „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady  (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom , kde môžu reklamáciu uplatniť  a o vykonávaní záručných opráv.

Tento reklamačný poriadok je v súlade s 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke www.sperk-karen.sk na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

 1. Zlatníctvo šperk Karen zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim ( 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
 2. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( 621 Občianskeho zákonníka).
 3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru ( 627 Občianskeho zákonníka).
 4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady:
 1. a) spôsobené mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim ( roztrhnutie retiazky, poškriabanie výrobku, zdeformovanie/zalomenie retiazky či náramku, rozbitie kameňa, zdeformovanie tovaru, prasknutie tovaru, poškodenia tovaru prítomnosťou chemických látok, čistiacich prostriedkov, používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch a iné)
 2. b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom
 3. c) na tovar poškodený bežným nosením (prirodzené opotrebenie napr. predratie krúžkov na visiacich náušniciach, predratie krúžkov na príveskoch atď.)
 4. d) na vypadnutie kameňa, perly alebo briliantu, ktoré je spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na lôžko kameňa, pri kontakte s horúcou vodou a pod.)
 5. e) zdeformovanie alebo zlomenie dutých šperkov
 6. f) tovar znehodnotený pri zanedbaní starostlivosti a pri nedodržaní pokynov uvedených v Pokynoch pre riadnu starostlivosť.

Bežné opotrebenie, poškriabanie a mechanické poškodenie nie je možné považovať za výrobnú vadu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá. Predávajúci vybaví reklamáciu len výrobku, ktorý bol správne používaný, bez mechanického poškodenia, prejavila sa na ňom v záručnej dobe výrobná vada a spolu s výrobkom predložíte faktúru, vyplnený reklamačný formulár zobrazený na stránke www.sperk-karen.sk , časť Informácie – Reklamačný formulár.

Šperky z bieleho zlata môžu nosením zožltnúť. Je to preto,  že zliatina bieleho zlata používaného k výrobe je viac druhov. Prírodná farba zlata je len žltá. Biele zlato vzniká zliatím rýdzeho žltého zlata s obyčajnými kovmi bielej farby.  Šperky z bieleho zlata sa poťahujú tenkou vrstvou ródia. Ródium je platinový kov, ktorý ma jasnú bielu farbu. Na šperk sa nanáša galvanizáciou. Šperky bieleho zlata sa ako každý iný nosením opotrebúva. Postupne sa z neho vytratí biele ródium a na povrchu sa objaví pôvodná zlatožltá farba zlata.

 

MIESTO UPLATNENIA PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to ihneď po zistený vady (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho vznikne jej neodstrániteľnosť, bude reklamácia predávajúcim zamietnutá. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu osobne v prevádzkarni predávajúceho, poštou – zaslaním tovaru na adresu Predávajúceho alebo osobne – doručením tovaru na adresu Predávajúceho.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní alebo zasielaní tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe alebo jeho kópiu, ako dôkaz že tovar bol kúpený od Predávajúceho,v opačnom prípade tovar nemôže byť prijatý na reklamáciu.

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 1. Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár (tu).
 2. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaslať aj doklad, alebo jej kópiu, ktorú obdržal s objednaným tovarom .
 3. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ( 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový. Vybavením reklamácie, je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením zľavy z ceny výrobku, písomná výzva prevzatie plnenia alebo je odôvodnené zamietnutie (§ 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa.
 4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 5. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomné vyjadrenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie(§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je Potvrdenie o vybavení opravy.
 7. Ak ide o vadu, ktorá je odstrániteľná, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 8. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
 10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať(§ 623 ods.1 Občianskeho zákonníka).
 11. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
 12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • Odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Tovar z reklamácie je zasielaný poštou na ním uvedenú adresu na dobierku, kde je zaúčtovaná suma poštovného v rámci Slovenskej republiky 5,- EUR bez DPH a v rámci Českej republiky 7,-€. Možnosť bezplatného vyzdvihnutia je v predajni šperk Karen Martin 036 01, M.R.Štefánika

NÁVOD A POKYNY PRE RIADNU STAROSTLIVOSŤ

 1. Šperky nenoste pri výkone ťažkých prác a v prašnom prostredí, chemicky agresívnom alebo vlhkom prostredí a pri činnosti, kde môže dôjsť k pretrhnutiu retiazok alebo zraneniu od náušníc, príveskov a podobne, alebo k poškodeniu šperku.
 2. Zabráňte šperku styku s vodou (obyčajnou, sladkou, slanou), saponátmi, lakom na vlasy, parfumom a inými chemickými prostriedkami.
 3. Šperk môže reagovať aj na ľudský pot oxidáciou povrchu.
 4. Zložte si zo seba šperky pred spaním, aby nedošlo k polámaniu, roztrhnutiu, alebo inému mechanickému poškodeniu šperkov, prípadne Vášmu poraneniu.
 5. Zvýšenú pozornosť venujte odľahčeným (dutým) šperkom, sú citlivejšie na nárazy, ale pri šetrnom zaobchádzaní Vám poslúžia ako šperky z masívu.
 6. U šperkov povrchovo upravovaných (napr. matovaním, pieskovaním, zlátením alebo ródiovaním) dochádza denným nosením k ošúchaniu povrchovej úpravy, čo je spôsobené opotrebením tovaru. Takéto šperky je nutné chrániť pred mechanickým poškodením a nesmú prísť do styku s vodou, čistiacimi prostriedkami, alebo chemikáliami. Pri čistení šperkov s farebnou úpravou použite iba suchú, mäkkú handričku.
 7. Vo výnimočných prípadoch môže v dôsledku nosenia šperku prísť k podráždeniu pokožky. V tomto prípade Vám neodporúčame šperk ďalej nosiť. Vtedy ide o Vašu individuálnu alergickú reakciu, čo tiež nemožno považovať za výrobnú vadu.
 8. Šperky na povrchu ródiované veľmi rýchlo reagujú na vplyvy vonkajšieho prostredia zmenou farby alebo stratením lesku. Už malá prítomnosť nevhodných chemických látok spôsobuje ich černenie. Zvlášť citlivé sú na prítomnosť síry. Z organických látok je to napr. ľudský pot. Pot má u každého iné zloženie. Preto niekomu šperky černejú a niekomu nie.
 9. Zlaté a strieborné šperky noste vždy a výlučne samostatne, nikdy nie spolu s inými šperkmi.
 10. Šperky s kameňmi a perlami nevkladajte do horúcej vody. U niektorých kameňov a perál je potrebná zvlášť vysoká opatrnosť. Niektoré kamene napr. perly alebo jantár, nie je možné uchytiť inak ako nalepením a pri neopatrnom používaní resp. kontakte s horúcou vodou môžu vypadnúť.
 11. Udržiavanie a čistenie šperkov v domácich podmienkach sa dajú čistiť prípravkami, ktoré je možné zakúpiť v klenotníctvach, drogériach a v špecializovaných predajniach. Sú to čistiace kvapaliny a handričky. Pred ich použitím si pozorne prečítajte návody na použitie. Neodporúčame použitie handričiek na šperky, ktorých povrch je matovaný alebo jemne gravírovaný. Takáto úprava sa môže veľmi ľahko poškodiť.