1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri nákupe tovaru z internetového obchodu www.sperk-karen.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej Republiky, a to najmä Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji a Obchodným zákonníkom v platnom znení.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je Katarína Klimasová – šperk Karen

Sídlo: Blatnica 291 038 15
Prevádzka:  M.R.Štefánika 8, Martin 036 01

IČO: 51 027 607
DIČ: 1123681427

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri obvodného úradu Martin, číslo živ. registra 550-28302

Banka a číslo účtu: ČSOB 4024825478/7500
IBAN: SK34 7500 0000 0040 2482 5478
BIC: CEKOSKBX
Tel: +421 902 280 057
E-mail: info@sperk-karen.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 041/ 7632 130 , fax č.: 041/ 7632 139, e-mail: za@soi.sk / http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kupujúcim sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci, je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, resp. výkonu povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, nevzťahujú sa na neho ustanovenia týkajúce sa odstúpenia od zmluvy a záruky a reklamácií týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku 2. Všeobecných obchodných podmienok.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka na tovar sa realizuje prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetovej stránke Predávajúceho, elektronickou poštou na e-mailovú adresu Predávajúceho, alebo osobne na prevádzke Predávajúceho. Každá objednávka je považovaná za záväznú ak je doručená Predávajúcemu a ak obsahuje všetky potrebné náležitosti, tj. meno a priezvisko resp. obchodné meno Kupujúceho, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, množstvo, spôsob dodania a platby. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s cenou tovaru, všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami Predávajúceho platnými ku dňu odoslania objednávky, nákladmi na dopravu tovaru a oboznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

Po odoslaní objednávky Kupujúci obdrží e-mailovú správu s detailom objednávky, ktorá nie je potvrdením objednávky, ale je vygenerovaná automaticky. Kupujúci si vo vlastnom záujme skontroluje správnosť údajov a informácií o objednanom tovare v e-mailovej správe a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktuje Predávajúceho najneskôr však do 24 hodín od prijatia správy. V opačnom prípade Kupujúcemu nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy z dôvodu nekorektných údajov.

Po prijatí objednávky Predávajúci preverí dostupnosť tovaru na sklade a elektronickou formou prostredníctvom e-mailu zašle Kupujúcemu správu o potvrdení prijatej objednávky, čím dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať zákazníka telefonicky pre overenie alebo upresnenie objednávky.

3. Cenové a dodacie podmienky

Kupujúci je povinný za objednaný tovar, včas a riadne zaplatiť kúpnu cenu, ktorá bola uvedená na internetovej stránke v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

Všetky ceny tovaru uvedené na internetovej stránke Predávajúceho sú vrátane DPH. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu. Akciové ceny tovaru platia len určité časové obdobie alebo do vypredania zásob.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa spôsobu platby dohodnutého v objednávke, a to:

 • bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho,
 • vkladom hotovosti na účet Predávajúceho,
 • dobierkou,
 • v hotovosti alebo výmenou zlomkového zlata pri osobnom odbere na prevádzke Predávajúceho.

Po potvrdení objednávky bude Kupujúcemu zaslaný elektronickou formou na kontaktnú emailovú adresu detail objednávky s uvedením konečnej kúpnej ceny tovaru a prepravných nákladov.

Doprava zdarma

Pri nákupe tovaru v hodnote nad 150 € doručeného na dobierku, alebo ako poistený tj. cenný list (pri uhradení tovaru bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho alebo vkladom hotovosti na účet Predávajúceho) doručenie bude uskutočnené  v rámci Slovenskej Republiky zdarma.

Pri nákupe tovaru v hodnote nad 150 € doručeného na dobierku alebo ako poistený tj. cenný list (pri uhradení tovaru bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho alebo vkladom hotovosti na účet Predávajúceho) doručenie bude uskutočnené rámci Českej Republiky zdarma.

Kúpna cena je navýšená o náklady za dopravu:

 • o poplatok 5,- € pri doprave Slovenskou poštou ( dobierka prípadne cenný list ) v rámci Slovenskej Republiky ak hodnota tovaru je do 150,- €,
 • o poplatok 7,- € pri doprave kuriérom Slovenskej pošty hodnota tovaru je do 150,- €,
 • o poplatok 5,- € pri doprave poštou ako poistený list a pri platbe na dobierku v rámci Českej Republiky ak hodnota tovaru je do 150,- €,
 • o poplatok 7,- € pri doprave kuriérom Slovenskej pošty do Českej Republiky ak hodnota tovaru je do 200,- €.

Faktúra na kúpnu cenu tovaru, ktorá predstavuje daňový doklad bude priložená k tovaru. Faktúra predstavuje zároveň dodací a záručný list.

Tovar bude zaslaný na adresu Kupujúceho, ktorú Kupujúci uviedol pri registrácii ako adresu dodania.

Objednaný tovar bude zaslaný v lehotách uvedených pri jednotlivých tovaroch, a to skladom do 3 dní (pri tovare skladom), do 2 – 5 dní, do 5 – 30 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim v závislosti od dostupnosti tovaru, úpravy tovaru alebo jeho parametrov podľa objednávky Kupujúceho. O termíne odoslania tovaru Predávajúcim bude Kupujúci informovaný elektronickou poštou alebo telefonicky.

Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť balíka a pri akýchkoľvek nedostatkoch neprevziať balík. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci deklaruje, že zásielku prevzal neporušenú. Ak zistí po prevzatí zásielky rozdiel medzi tovarom a dodacím listom resp. objednávkou o tejto skutočnosti je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho. Pokiaľ tak Kupujúci neurobí, následná reklamácia nebude uznaná.

4. Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku:

 • e-mailom alebo telefonicky bez udania dôvodu ak objednávka nebola potvrdená Predávajúcim do 24 hodín od jej odoslania. Je potrebné uviesť meno, priezvisko resp. obchodný názov, číslo objednávky resp. popis objednaného tovaru, e-mailový a telefonický kontakt.
 • ktorá bola potvrdená Predávajúcim, no ešte nebola odoslaná Kupujúcemu. Takúto objednávku je možné stornovať e-mailom kde je potrebné uviesť meno, priezvisko resp. obchodný názov, číslo objednávky resp. popis objednaného tovaru, e-mailový a telefonický kontakt. V tomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady súvisiace s objednávkou Kupujúceho.
 • ak Predávajúci nesplnil dodacie podmienky.
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku:
 • ak pri platbe bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na účet nebude celková suma objednávky vrátane poštovného pripísaná na účet Predávajúceho do 10 dní od potvrdenia objednávky.
 • ak sa uvedený tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo ak ho nie je možné dodať v požadovanej lehote. V prípade, že nastane takáto situácia, Predávajúci po zistení daného stavu okamžite kontaktuje Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma vrátená v najkratšom možnom termíne.

O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný elektronickou poštou.

5. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14. pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“). Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať tak, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, zašle Predávajúcemu tovar vrátane kópie faktúry. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla Predávajúceho v originálnom balení, kompletný, nepoužitý, nepoškodený a vrátane čiarového kódu umiestneného priamo na výrobku. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci realizovať písomnou formou, a zaslať ho poštou spolu s tovarom alebo e-mailom.

Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý.

Finančné prostriedky budú Kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním uvedený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak. Na žiadosť Kupujúceho môžu byť peniaze vrátené poštovou zloženkou.

6. Záruka a reklamácie

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

Reklamáciu si môže kupujúci uplatniť osobne po telefonickej dohode vo vybranej predajni Predávajúceho alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými dokladmi poštou na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný.

Ak uvedené podmienky nebudú riadne splnené, reklamácia nebude uznaná ako oprávnená.

Reklamácie rieši Predávajúci individuálne, s cieľom vyhovieť požiadavkám Kupujúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

Predávajúci zabezpečí Kupujúcemu aj pozáručný servis na požiadanie.

Reklamačný poriadok je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke Predávajúceho.

7. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje o zákazníkoch sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. a slúžia výhradne pre potreby internetového obchodu www.sperk-karen.sk.

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho len za účelom bezproblémového vybavenia jeho objednávky a zaväzuje sa, že údaje nebudú zneužité ani poskytnuté tretím stranám (s výnimkou Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky).

Od Kupujúceho ako fyzickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, telefonický a e-mailový kontakt.

Od Kupujúceho ako právnickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu sídla vrátane PSČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický a e-mailový kontakt.

Uzatvorením objednávky, kupujúci zároveň vyjadruje súhlas zo spracovaním osobných údajov. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu a môže tak urobiť písomnou formou alebo e-mailom.

8. Záverečné informácie

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.sper-karen.sk a platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Všeobecných obchodných podmienok.